Lounais-Häme

Kuulutko niihin, jotka saavat viedä vielä lapsensa kouluun? Katso tästä koko pitkä lista kriittisistä aloista

Viimeisissäkin kouluissa siirrytään tänään kokonaan etäopetukseen. Ovet on kuitenkin pidettävä auki esikoululaisille sekä eka-, toka- ja kolmasluokkalaisille, joiden vanhemmat tekevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä työtä.
Poliisit ovat yksi ammattiyhmä, joka löytyy valtioneuvoston julkaisemalta kriittisten alojen henkilöstön listalta. Heidän lapsensa saavat lähiopetusta tarvittaessa. Kuva: Kimmo Penttinen
Kuva: Kimmo Penttinen

Viimeisetkin peruskoulut siirtyvät tänään etäopetukseen hallituksen tekemän poikkeustilapäätöksen ja sitä seuranneen linjauksen mukaisesti. Koulujen ovet pysyvät kuitenkin auki osalle 1.-3. luokan oppilaista.

Lapsensa saavat lähettää kouluun ne vanhemmat, jotka tekevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä työtä. Tämä koskee myös esikoululaisten vanhempia.

Valtioneuvosto kuitenkin huomauttaa, että poikkeus koskee vain ”toiminnan kannalta välttämätöntä” henkilöstöä.

Kouluun saavat mennä myös erityistä tukea tarvitsevat lapset, joilla on tukeen oikeuttava päätös. Heidänkin on syytä jäädä kotiin, jos vanhemmat ja huoltajat pystyvät järjestämään hoidon siellä.

Mitä yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset alat sitten ovat? Valtioneuvoston kanslia julkaisi tästä tiistaina kattavan, joskin joitakin tulkinnanvaraisuuksia sisältävän listan. Siinä alat on jaoteltu eri ministeriöiden halliinnonalojen mukaan.

Mukana on aloja turvallisuudesta vesihuoltoon ja joukkoliikenteestä hautaustoimeen.

Valtioneuvosto ja valtiojohto

– Tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston (ministeriöiden) työntekijät

– Oikeuskanslerinviraston ja oikeusasiamiehen toimiston työntekijät

– Hallinnonalojen valmiushenkilöt

Valtiovarainministeriön hallinnonala

– Rahoitusjärjestelmän turvaaminen; rahoitusmarkkinatoimijoiden (pankit, sijoituspalveluyritykset, infrastruktuurit jne.) taloudellinen ja operatiivinen vakaus sekä yhteiskunnan kannalta olennaisten rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonnan jatkuvuus sekä – valtion velan- ja varainhallinnan sekä takaustoimintojen jatkuvuus

– Taloudellisten voimavarojen hankkiminen ja kohdentaminen; Valtion maksuliike mukaan lukien vastikkeettomien menojen käsittely (esim. kuntien valtionavut), palkkojen ja etuuksien maksaminen, kansalaisten jatkuvien ensisijaisten korvausten maksatus (lakisääteisten vakuutusten lääkkeiden, elinkorkojen ja huoltoeläkkeiden)

– Verohallinnosta, veronkannosta ja tilityksistä vastaavat

– Toimitusketjujen turvallisuuden ja tavaraturvallisuuden varmistaminen; Tullin operatiiviset tehtävät

– Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät valtion, kuntien ja kuntayhtyminen ICT-palveluiden tuotanto ml. tätä tukevat kaupalliset ICT-alihankkijat

– Henkilöstövoimavarojen turvaaminen; Valtion- ja kunta työmarkkinalaitosten toimintakyvyn turvaaminen, henkilöstön käyttöön liittyvän päätöksenteon turvaaminen julkisella sektorilla

– Kuntien tehtävät joilla turvataan kansalaisten hyvinvointi ja peruspalvelut

– Julkisen vallankäytön ja kansalaisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeiset valtion ja kuntasektorin viranomaistehtävät

Oikeusministeriön hallinnonala

-Vankeinhoito ja rikosseuraamuslaitoksen laitoshenkilöstö

-Ahvenanmaan maakunnan välttämättömät toiminnot

Sisäministeriön hallinnonala

– Pelastustoimi: palomiehet, ensihoitajat, hätäkeskuspäivystäjät

– Rajaturvallisuus ja meripelastus: rajavartiomiehet kuten raja-/merivartijat, rajatarkastajat, pintapelastajat, ohjaajat, operaattorit

– Poliisitoimi: poliisimiehet kuten päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön kuuluvat.

– Edellä mainittujen organisaatioiden työnjohto ja johtokeskushenkilöstö, sekä linjaorganisaation ja hallinnon avaintehtävät (tietohallinto, hr-tuki, viestintä, kv jne)

– Hätäkeskukset

– Suojelupoliisi

– Vastaanottokeskukset ja säilöönottoyksiköt

Puolustusministeriön hallinnonala

Puolustusvoimien henkilökunta ainakin seuraavien tehtävien osalta

– Valmius

– Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen

– Virka-apu

– Perustaminen

– Koulutus

– Vartiointi- ja turvallisuustoiminta

– Lisäksi yleisesti johtamisen ja ennakoivan päätöksenteon sekä tilannekuvan ja tilanteenarvioinnin edellyttämä henkilöstön saatavuus tulee varmistaa

(liittyy kaikkiin edm. toimialoihin/vast.)

– Huolto ja ylläpito ml. alihankintana tuleva palvelusuorite

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

– Varhaiskasvatuksen henkilöstö

– Opetushenkilöstö laajasti kaikilla koulutusasteilla

– Muistiorganisaatioiden henkilökunta osin

– Henkisen kriisinkestävyyden kannalta kirkon ja seurakuntien työntekijät osin

– Nuorisotyöntekijät

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

– Elintarvikehuollon henkilöstö, ml. alkutuotanto, elintarviketeollisuus ja –jakelu

– Kauppa, kaupan logistiikkakeskukset ja kuljetus, Food Service tukkukauppa ja laitoskeittiöt

– Vesihuollon turvaamisen tehtävät, ml. vesihuoltolaitokset, vesikemikaalituotanto ja -logistiikka

– Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuuden valvonta

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

– Liikenteen turvallisuusvirasto Traficom, ml. kuljettajantutkinnot ja ammattipätevyyksien asiakaspalvelu, Ajovarma Oy

– Väylävirasto

– Ilmatieteen laitos

– ELY-liikennevastuualueen henkilöstö:

– Kunnossapitourakoitsijat (valtion ja kuntien tie-, rata- ja meriväylät)

– ELY-L valmius- ja varautumistehtävät

– Finferries saaristoliikenne

– TMF-konserni (Traffic Management Finland)

– Yleisradio Oy ja kaupallinen päämedia, operatiivinen henkilökunta ja toimittajat.

– Joukkoliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

– kaikki linja-auto, raitiovaunu- ja metrokuljettajat

– HSL liikenteenohjaus

– turvahenkilöstö (vartijat ja järjestyksenvalvojat)

– Tavaraliikenteen operoinnin kannalta olennainen henkilöstö

– Elintarvike, polttoaine ja raaka-ainekuljetukset

– kaikki kuorma-autokuljettajat / kaikki kuljetusyritykset / SKAL jäsenistö ja muut

– kuorma-autojen mekaanikot

– terminaalihenkilöstö

Jakeluliikenne ja postitoiminta:

– Jakelutoimijoiden operatiivinen henkilökunta

– Posti Oyj konsernin operatiivinen henkilökunta

– liikenteenohjausyhtiön toiminnan turvaaminen (mukana ANS/lentopalvelut, VTS/meriliikenne, raide/tieliikenne)

– Varustamot ja merenkulku (ml. jäänmurto ja Arctia Oy)

– luotsaus, alusten miehistöt, satamaoperaattorien henkilökunta eli satamatyöntekijät, jotka purkavat / lastaavat aluksia, satamien tietyt palveluntuottajat kuten alusten kiinnittäjät ja satamahallinto sekä saaris-toliikenteen kuljettajat

Ilmailu:

– lennonvarmistus- / ilmaliikennepalvelujen tuottamiseen osallistuva henkilöstö kuten lennonjohtajat, il-mailutiedotuspalvelu, lentosään tuottava henkilöstö, lennonvarmistuksen tekninen henkilöstö, lennon tiedottajat

– lento-operaattoreiden ohjaajat, matkustamohenkilöstö, tekniikan henkilöstö, lennon suunnitteluhenki-löstö, maahuolintayritysten henkilöstö

– lentoaseman turvatarkastushenkilöstö ja turvavalvomo

– lentoaseman kunnossapitohenkilöstö, pelastushenkilöstö, viesti- ja tekniikan henkilöstö

Raideliikenne:

– Liikenteenohjaus, yksikön kuljettamisesta vastaavat henkilöt mm. kuljettajat ja vaihtotyönjohtajat, turva-laite-, sähkörata- ja infrakunnossapitäjät, sähköradan käytönjohtaja, konduktööri.

– Tietoliikennepalvelut

– Teleoperaattoreiden, internet-palveluntarjoajien, teleurakoitsijoiden, ICT-palveluntarjoajien ja tietotur-va-alan yritysten operatiivinen henkilökunta.

– Luokitus- ja arviointilaitokset

– Ajoneuvokatsastus

– Muut yhteiskunnan olennaiset ja välttämättömät tehtävät, jotka vaikuttavat ihmisten liikkumiseen ja viestimiseen

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

– Sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto, ml. siirto ja jakelu

– Ydin- ja säteilyturvallisuus

– Yritysrahoitus

– Palkkahallinto

– TE-toimistot, ELY-keskukset (hankinnat, TE-palvelujen johtaminen, yrityspalvelut), KEHA-keskus (henkilöstöpalvelut, digipalvelut, maksatukset),TE-Asiakaspalvelukeskus (puhelinpalveluja).

– Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvontaan liittyvät tehtävät

– Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vastuulla oleva sellaisiin kohteisiin kohdistuva lupavalvonta, jotka aiheuttavat suuronnettomuuksien vaaraa (esimerkiksi kemianlaitokset, kaivokset)

– Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisteröintitehtävät

– Huoltovarmuuskeskus ja huoltovarmuusorganisaation poolisihteerit

– Huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot esim. logistiikka ja kemian-, öljy-, muovi- ja pakakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus

– Yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisten järjestelmien valvontaan, huoltoon ja ylläpitoon liittyvät tehtävät

– Maahanmuuttoviraston henkilöstö

– Kuntien maahanmuuttajapalvelut ja yleisneuvonta

– Edellä mainittujen tehtävien ja toimintojen käynnissä pitämiseksi välttämättömät tukitoiminnot.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

– Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, ml. tutkimus

– Fimea

– STUK

– Valviran johto ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

– THL:n johtaminen ja tartuntatautiasiantuntemus tukitoimintoineen, laboratorio

– THL:n valtion palvelut (oikeuslääketiede, vankimielisairaalat valtion koulukodit, valtion mielisairaalat)

– Työterveyslaitoksen tartuntatauteihin sekä niiden terveys- ja työsuojeluvaikutuksiin liittyvä osaaminen

– Turvakotipalvelut

– sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ja muut vakuutusalan muutoksenhakulautakunnat

– Vammaisten henkilöiden henkilökohtaiset avustajat

– Ympäri vuorokauden auki oleva väkivaltaa kohtaaville tarkoitettu puhelinpalvelu, Nollalinja

– AVIen POL ja TS-vastuualueiden johtaminen ja kriittisten toimintojen ohjaus ja valvonta

– Lääkehuolto sisältäen lääkehuollon toimijat ja lääkehuollon toimintaan liittyvät logistiikkaketjut

– Ympäristöterveydenhuollon henkilöstö

– Kela ja työttömyyskassojen etuustoiminta, muut sosiaaliturvan toimeenpanijat

– Siivous- ja puhdistuspalvelut

– SPR veripalvelu ja logistiikka

Ympäristöministeriön hallinnonala

– Jätehuolto

– Yhdyskuntien vesihuoltoon kuuluvan jätevedenpuhdistamoiden toiminta ja niiden jätehuolto

– Ympäristölupavalvonnassa varautuminen vahinkojen varalta

– SYKEssä ympäristötietorekisterien toimintaa ylläpitävä henkilöstön

– SYKEn varalla oloa ylläpitävä henkilöstö

Ulkoministeriön hallinnonala

– Konsulipalvelut

– Ulkomaankaupan edellytysten turvaaminen

– Vientivalvonta ja lupamenettelyt

– EU:n kauppapolitiikka

– Turvallisuuspolitiikka, UTVA

Muut toiminnot

– Kriittiset toiminnot ja etätyöt mahdollistavat välttämättömät tietohallinnon palvelut kaikilla aloilla

– Hautaustoimi

Uusimmat

Fingerpori

comic