Lounais-Häme

Loimijoki kiittää Envitech-aluetta

Eniten Forssan jätevedenpuhdistamolle johdetun veden kokonaismäärä alueen yrityksistä väheni Envor Biotech oy:llä.

Vuonna 2016 Envor Biotechin jäteveden määrä oli vain noin viidennes vuoden takaisesta lukemasta.

Tieto käy ilmi Envitech-alueen yhteistarkkailuraportista.

 

Raportissa todetaan, että Envor on yhä jätevesikuormituksen osalta alueen suurin kuormittaja, mutta ero Loimi-Hämeen Jätehuolto oy:n jätevesikuormitukseen lähes tasoittui.

Suurin syy Envor Biotechin jätevesimäärän vähenemiseen oli sillä, että jätevesien linkoamista vähennettiin yrityksen biokaasulaitoksella huomattavasti kevään ja alkukesän 2016 aikana.

-Rejektivedestä voi biokaasulaitoksella tuottaa maataloudelle lannoitevalmistetta, kun jätevettä ei lingota. Tällöin jätevettä on vähemmän, ja kuormitus jätevedenpuhdistamollekin on pienempää, selittää Hämeen ely-keskuksen ylitarkastaja Riikka Haitto.

-Tämä on ympäristölle tervetullut ratkaisu ainakin, jos ajatellaan puhdistamon toimintaa. Optimaalinen toiminta on jätevedenpuhdistamollakin varmempaa, kun kuormitus on pienempää. Lannoitevalmisteen käyttö on tietysti maataloudellekin hyvä, Haitto sanoo.

Envor Biotechin jätevedenpuhdistamolle johdettu typpi- ja fosforikuormitus sekä orgaanisen aineen (BOD) kuormitus täyttivät koko vuoden mitalla yhtiön ympäristöluvassa määritellyt lupaehdot.

Neljänä kuukautena BOD:n pitoisuus ylitti annetun luparahan. Typpikuormituksen luparajaa yritys sivusi maaliskuussa, mutta muilta osin kuukausikuormitukset jäivät selvästi rajan alittaviksi.

 

LHJ:n kokonaisjätevesimäärä laski lähes viidenneksellä vuodesta 2015 vuoteen 2016.

-Vesimäärään vaikuttaa meillä tietysti eniten sademäärät, emme käytä prosesseissamme vettä pesut lukuun ottamatta, LHJ:n palvelupäällikkö Anne Sjöberg kertoo.

LHJ:n jätevedet ovat raportin mukaan yleisesti Forssan jätevedenpuhdistamolle tuleviin jätevesiin verrattuna laimeita orgaanisen aineksen, fosforin ja kiintoaineen suhteen. Typpikuormitus LHJ:ltä väheni neljäntenä peräkkäisenä vuotena.

Aiempina vuosina LHJ:n jätevesissä kiintoainepitoisuus on noussut ajoittain korkeaksikin, mutta raportin mukaan viime vuoden aikana kiintoainepitoisuus pysyi jatkuvasti vähäisenä jätevesiksi.

-Viime vuonna astui voimaan orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltä. Tulevina vuosina pitoisuudet lähtevät sen myötä laskemaan selvästi, Sjöberg sanoo.

 

Jätevedenpuhdistamolta Loimijokeen päätyi selvästi vähemmän niin typpeä, fosforia, orgaanista ainesta kuin kiintoainettakin kuin vuotta aiemmin.

Sen lisäksi, että jätevedenpuhdistamolle ylipäätään johdettiin vähemmän jätevettä, suuri syy muutokselle on Forssan jätevedenpuhdistamon saneeraus ja laajennus, joka valmistui viime vuonna.

Envitech-alueelta lähiympäristön ojiin päässyt kuormitus oli raportin mukaan vähäistä suhteessa jätevedenpuhdistamolle johdettuun kuormitukseen. Jätevedenpuhdistamolle saatiin johdettua yli 92 prosenttia alueen kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormasta sekä yli 99,5 prosenttia orgaanisesta kuormasta. FL

 

Tietoa yrityksille ja viranomaisille
Vuonna 2012 alkaneella yhteistarkkailuohjelmalla seurataan Forssan Envitech-alueen yritysten ympäristön vesistökuormitusta ja -vaikutuksia.Tarkkailun tavoite on selvittää alueen vesistökuormitus jätevedenpuhdistamolle ja ympäristön ojiin.Tarkkailun tuloksia hyödynnetään viranomaisten suorittamassa lakisääteisessä valvonnassa, Forssan jätevedenpuhdistamolla sekä Envitech-alueen vedenjohtamis- ja keruujärjestelmien seurannassa sekä toimijoiden omassa ympäristöraportoinnissa.

Uusimmat

Fingerpori

comic