Lounais-Häme

Merkittävä logistiikka-alue kaavoituksessa Forssaan

Forssan kaupunki on asemakaavoittamassa merkittävää logistiikka- ja teollisuusaluetta kaikkiaan noin 105 hehtaarin suuruiselle Rytökallion alueelle. Kaava sijaitsee Pikku-Muolaan ja Somerontien välisellä alueella 2-tien varrella. Kaikkiaan kaava-alueelle on osoitettu rakennusoikeutta noin 170 000 neliömetriä.

Teollisuusrakennusten korttelialueita on Rytökallioon kaavailtu yli 10 hehtaarin alueelle. Ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus-, logistiikka ja varastorakennusten kortteleita puolestaan kuusi hehtaaria.

Teollisuus-, logistiikka- ja varastoalueille, joille saa varastoida maa-alueita ja jalostukseen liittyviä toimintoja, on varattu yli 21 hehtaarin alue. Lisäksi liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita on suunniteltu kaupungin omistamalle maalle yli kolmen hehtaarin ja yksityiselle maalle vajaan kahden hehtaarin verran.

Rytökallion alueesta suurin osa on kaupungin omistuksessa.

 

Alue rajautuu lännessä Kiimassuon merkittävään envitech-alueeseen. Rytökallion alueen lounaispuolella kulkee Kiimassuon envitech-alueelle johtava Ratastie. Alueelle on suunniteltu uutena katuna alueen halkaiseva Rytökallionkatu. Rytökallion alue on myös kunnallisteknisesti helposti käyttöönotettavissa. Kaavoituksella kaupunki haluaa laajentaa teollisuustonttiensa tarjontaa.

Alueen lävitse kulkee myös Forssan seudun strategisen rakennetarkastelun Fostran mukainen aluevaraus Helsingistä Porin suuntaan kulkevalle rautatieyhteydelle. Näin alue voidaan tulevaisuudessa liittää pistoraiteella mahdollisesti toteutuvaan rautatieyhteyteen.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi viestii alueen lisäävän merkittävästi kaupungin suurten teollisuustonttien valikoimaa.

Kun kaava saadaan vahvistettua, alue voidaan ottaa nopeastikin käyttöön, mikäli tarve vaatii.

Kaupungin tekninen johtaja Antti Heinilä sanoo, ettei teknisellä toimialalla ole vielä lähdetty arvioimaan, mitä Rytökallion alueen käyttöönotto kunnallistekniikan osalta maksaa.

-Sen aikaa tulee, kun kaava on saanut vahvistuksensa ja alueelle löytyy käyttöä.

 

Rytökallion alue on suurelta osin moreenia. Alueella on myös kalliokumpareita, jotka sijaitsevat pääosin viheralueeksi jäävällä metsäisellä alueella. Yksi kallioalue Rytökallion keskusssa on louhittu. Alue on ollut kaavan puuttumisen takia rakennuskiellossa. Alueen sisään jää lähes 40 hehtaarin suuruinen yhtenäinen jo käytössä oleva lähivirkistysalue.

Kaupunginhallitus päätti maanantaina asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyysi siitä tukun lausuntoja eri viranomaisilta. FL

 

ffffffffffffffffff

Fingerpori

comic