Mielipiteet

Kannatamme hallituksen esitystä varhaiskasvatuslaiksi

Euroopan komissio on 22.5. antanut suositusluonnoksen varhaiskasvatuksesta osana laajempaa toimenpidepakettia. Suositus korostaa varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta ja se esittää, että varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksia nostetaan peruskoulun opettajien tasolle. Suositusluonnos on samassa linjassa parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan varhaiskasvatuslain kanssa.

Kesäkuussa päätettäväksi tuleva varhaiskasvatuslaki on merkittävä koulutuspoliittinen uudistus, jolla taataan yhä laadukkaampi kasvun ja oppimisen polku tuleville sukupolville.

Päätöksiä tehtäessä ei tule katsoa ainoastaan lyhytjänteisesti huomiseen vaan tuleviin vuosikymmeniin – lasten ja koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Lainsäädännössä on kyse yhteiskuntamme arvovalinnoista ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.

Mistä varhaiskasvatuslaissa mm. päätetään? Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta on säädetty, että joka kolmannen tulee olla lastentarhanopettaja. Uudessa lakitekstissä henkilöstörakenne tulee vastaamaan suomalaisen varhaiskasvatuksen alkujuuria painottaen pedagogiikkaa. Tällöin päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus. (HE402018 vp, 37 §) Jokaisen työntekijän koulutustaustasta nousevaa ammattiosaamista voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Siirtymäaikaa tähän on 12 vuotta eli vuoteen 2030 saakka.

Varhaiskasvatuslain uudistaminen pitää sisällään myös muita merkittäviä muutoksia: laki velvoittaa päivittämään tehtävänimikkeitä ja vaatimaan maisteritason kelpoisuusehtoja päiväkodin johtajille. Lisäksi voimaan tullessaan laki velvoittaa puuttumaan kiusaamiseen päiväkodissa, ja laissa mainitaan ensimmäistä kertaa historiassa vuorohoito.

Tarvitaanko sitten varhaiskasvatukseen uutta lainsäädäntöä? Vastauksemme on ehdottomasti kyllä. Lakiesitys sisältää vahvan ja pitkäjänteisen suunnitelman varhaiskasvatuksen pedagogisesta ja sisällöllisestä kehittämisestä vahvistaen lasten sekä heidän huoltajiensa oikeuksia laadukkaisiin palveluihin.

Nykyinen lainsäädännön väljyys ja keskeneräisyys ovat johtaneet siihen, että kuntakohtaiset erot varhaiskasvatuspalveluissa ovat hyvin suuria. Varhaiskasvatus tarvitsee korkeasti koulutettuja henkilöitä ja erilaisen osaamisen tunnustamista, sillä se on koko kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ensimmäinen porras. Henkilöstön koulutustaso takaa parhaan sisällöllisen toiminnan lapsille.

Korkeasti koulutetun henkilöstön vastaamana kasvatus- ja koulutusjärjestelmän ensitasona varhaiskasvatus tuottaa yhteiskunnalle moninkertaisesti takaisin: se luo laadukkaana inhimillistä pääomaa, vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, tukee oppimisvalmiuksien kehittymistä ja ennaltaehkäisee tehokkaasti syrjäytymiskehitystä sekä sen myötä yhteiskuntamme taloudellisia menetyksiä tulevaisuudessa. Lapsen laadukas varhaiskasvatus on paras sijoitus yhteiskunnassa.

Kannatamme ja toivomme, että varhaiskasvatuslaki hyväksytään. Siten voimme turvata lasten, nuorten ja yhteiskuntamme tulevaisuuden – tulevaisuuden, jossa jokainen löytää paikkansa ihmisenä, yhteiskunnan jäsenenä ja kansalaisena.

Minna Boman, LTO

Saila Mathlin, VEO (sij.), LTO

Mari Parikka- Nihti, LTO


Uusimmat

Fingerpori

comic