Mielipiteet

Millaisessa metsässä sinä haluaisit liikkua?

Me tammelalaiset olemme onnekkaita, sillä meillä metsää riittää niin talous- kuin virkistyskäyttöön. Tammelan brändättyä itsensä kahden kansallispuiston kotina ja luontomatkailukuntana, tulisi Tammelan metsiä kuitenkin tarkastella talousmetsiä laajempana kokonaisuutena, sillä metsät mahdollistavat ja luovat puitteet luontoon perustuville elinkeinoille ja virkistykselle.

Hakkuut ja puukaupat tarjoavat nopeimman tuoton kunnan kassaan, mutta metsistä on taloudellista hyötyä myös välillisesti. Metsiin liittyy myös arvoja, joita ei voi mitata rahassa, kuten luonnon monimuotoisuus ja hiilinielujen merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Tammelan kunnan metsänhoitosuunnitelmaa esiteltiin valtuutetuille tammikuun valtuustoinfossa ja se on tarkoitus hyväksyä teknisen lautakunnan kokouksessa keskiviikkona. Kunnan metsät ovat yleisesti ottaen hyvin hoidettuja, mutta metsänhoidossa on aika siirtyä uudelle aikakaudelle ja huomioida siinä niin kansalliset kuin globaalitkin haasteet.

Luonnon monimuotoisuus heikkenee hälyttävää vauhtia ja laajat avohakkuut heikentävät tilannetta entisestään. Metsähakkuut, metsien muokkaukset ja ojitukset ovat myös merkittävä järviemme ja Loimijoen kuormittaja. Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä ne toimivat hiilinieluina- ja varastoina.

Toivommekin, että metsänhoitosuunnitelmassa huomioitaisiin myös valtuustoinfossa esille nostetut asiat, kuten jatkuvan kasvun periaatteet ja METSO-kohteet. Siksi esitämmekin metsänhoitosuunnitelmaan seuraavia muutoksia;

1. Metsänhoidossa siirrytään jatkuvaan kasvatukseen sekä poimintahakkuisiin sellaisilla alueilla, joihin menetelmät soveltuvat. Jatkuvaan kasvuun siirtyminen olisi erityisen tärkeää virkistyskäytön ja luontomatkailun kannalta tärkeissä kohteissa.

2. Vältetään ojituksia.

3. Päivitetään Saaren kansanpuiston alueella tehty METSO -kartoitus.

4. Kunnan METSO -kriteerit täyttävät kohteet liitetään METSO -verkostoon. Kunnan on METSO -ohjelman kautta mahdollista saada rahallista korvausta.

5. Saaren kansapuiston metsänhoidossa huomioidaan Lounais-Hämeen Luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän aloitteen mukaiset suojelutarpeet ja toimenpide-ehdotukset.

Metsänhoidossa jatkuva kasvu tarkoittaa, että avohakkuuta ei tehdä, vaan metsä säilyy aina enemmän tai vähemmän peitteisenä. Jatkuva kasvu auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta, edistää luonnon monimuotoisuutta ja vähentää vesistökuormitusta.

Kunnan luontomatkailu-brändin kannalta on tärkeää, että erityisesti virkistys- ja retkeilykäyttöön tarkoitettuja alueita hoidettaisiin niin, että ne säilyvät mahdollisimman luonnontilaisina ja niitä hoidetaan luonnonmukaisin/kestävin menetelmin.

Mielestämme kuntien rooli on toimia vastuullisena suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä myös metsänhoidossa. Kunnan esimerkillinen toiminta toisi kunnalle myös lisää positiivista näkyvyyttä.

Metsänhoitosuunnitelma hyväksytään teknisessä lautakunnassa. Seuraamme mielenkiinnolla, löytyykö teknisestä lautakunnasta tahtotilaa kirjata ehdotuksemme lautakunnan päätökseen.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti