Mielipiteet

Sukupuolen moninaisuus osa OPSia

Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (FL 20.1.2019) käsittelee kolumnissaan muun muassa peruskoulun opetussuunnitelmaa.

Kaikilla lapsilla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, tietoon ja turvalliseen kouluympäristöön. Oppilaiden tulee saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, joka perusopetuslain nojalla on määritelty kuuluvan oppivelvollisuuden piiriin.

Perusopetuslain mukaan opetuksen tulee edistää tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen. Oppilaiden oikeuksista on säädetty mm. perustuslaissa, perusopetuslaissa ja lapsen oikeuksien sopimuksessa. Anttilan viesti on ristiriidassa näiden kanssa.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän joka perustuu sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun. Lisäksi tasa-arvolain mukaan kouluilla on velvollisuus ennaltaehkäistä syrjintää, joka perustuu sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän joka perustuu mm. seksuaaliseen suuntautumiseen. Koulutuksen järjestäjällä on myös velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta.

Suomessa yksikään järjestö, viranomainen tai asiantuntijataho ei ole linjannut, etteikö lapsia saisi kutsua tytöiksi tai pojiksi. Perusopetus tukee kasvua ja kehitystä, eikä tunne käsitettä ”syntymässä saatu identiteetti”. Kasvattajien kehottaminen lapsen ja nuoren sukupuolen kieltämiseen on kehottamista syrjintään.

 

Sukupuolen moninaisuus kuuluu opetussuunnitelman sisältöihin. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteet kirjaavat peruskoulun tehtäväksi ”lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.” Sukupuolen moninaisuus on siis läpileikkaavasti osa peruskoulun opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen yhteiskunnallinen tehtävä on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Opetussuunnitelman noudattaminen on opetuksen järjestäjän eli kunnan vastuulla. Anttila väittää, että oppimateriaaleissa on vain sateenkaari-ihmisiä. Päinvastoin, sateenkaari-ihmisiä on opetusmateriaaleissa hyvin vähän. Oppikirjavalmistajat ovat jopa kieltäytyneet lisäämästä opetussuunnitelman mukaista sisältöä oppikirjoihin siinä pelossa, että kirja ei myisi tietyillä paikkakunnilla.

Oikean ja ajantasaisen tiedon puute pitää sateenkaari-ihmiset näkymättömissä, lisää nuoren hämmennystä ja kokemusta toiseudesta tai jopa siitä, että omaksi koettua identiteettiä ei ole olemassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämän kouluterveyskyselyn perusteella kiusaaminen ja väkivallan kokemukset koskettavat selvästi useammin sateenkaarinuoria. Sateenkaarinuorten hyvinvointia tarkastellut tutkimus (2014) kertoi, että häirintää oli kokenut yli 80 prosenttia transnuorista. Asiallinen tieto vähentää syrjintää ja luo kaikille turvallisemman kouluympäristön. Moninaisuuden näkyväksi tekeminen edistää kaikkien oikeutta olla oma itsensä.

Seta tarjoaa ihmisoikeuskasvatusta. Setan kouluvierailujen sisältö ja materiaalit ovat opetussuunnitelman mukaisia. Tarjoamamme tieto edistää osaltaan koulujen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja turvaa oppilaan oikeutta tietoon. Kouluilla on vastuu kokonaisvaltaisesta yhdenvertaisen toimintakulttuurin luomisesta.

 

 

Lotte Telakivi
nuorisotyön koordinaattori, Seta ry

Uusimmat

Fingerpori

comic