Mielipiteet

Tammelan yhtenäiskouluhankkeesta

Tammelan kunnanvaltuusto päätti 17.12. investoida rohkeasti perusopetukseen. Koulukeskus puretaan ja korvataan uudella yhtenäiskoululla. Kannatin tätä itsekin vielä kunnanhallituksessa 3.12. Pian tulin kuitenkin siihen johtopäätökseen, että tein arviointivirheen.

1980- ja 2000 -luvuilla valmistuneen koulukeskuksen teknistä kuntoa avattiin lyhyesti valtuustossa: 10 vuodelle laaditussa pitkän tähtäimen suunnitelmassa kunnostus- ja ylläpitoinvestointeja oli suunniteltu reilun 1M€ edestä. Kiinteistön käyttöhistoriassa ei ole ilmennyt normaalista poikkeavia ongelmia. Muut ongelmat ja vauriot on korjattu normaaleina huolto- ja ylläpitotöinä. Esitetty vaatimus avoimista oppimisympäristöistä tekee kuitenkin kiinteistön hyödyntämisen vaikeaksi ja kalliiksi.

Täysin uuden koulun rakentamista perusteltiin teetetyllä tarveselvityksellä. Siinä tilatarvetta ohjasi pedagoginen visio, joka ”johtaa joustaviin, monikäyttöisiin ja muunneltaviin tilamalleihin”. Koulukeskuksen osalta tämä visio tarkoittaisi täydellistä peruskorjausta ja tilojen voimakasta muuntelua, joka olisi tullut uudisrakentamistakin kalliimmaksi.

Uudistettu opetussuunnitelma ei kuitenkaan tilamuutoksia vaadi. Mielestäni oleellista onkin siitä johdettujen tilatoiveiden huomioiminen kiinteistön pitkän tähtäimen suunnittelussa. Sen sijaan opetussuunnitelma ei ole velvoittava ohjeistus, jonka perusteella ”vanhat” kiinteistöt voitaisiin tuomita purettavaksi.

Esitinkin valtuustossa, että selvitetään myös kevyempi saneerausvaihtoehto. Rakennusvuodet ja käyttöhistoria huomioiden tämä vaihtoehto voisi olla kaikista järkevin. Esitykseni ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta ja tämä vaihtoehto jäi siis selvittämättä.

Valtuuston kokouksissa on myös useasti esitetty, että uusi yhtenäiskoulu tulee olemaan merkittävä vetovoimatekijä Tammelan kunnalle. Näin voi olla, mutta esitetyssä muodossa emme kykene tätä potentiaalista vetovoimaa hyödyntämään.

Uuden yhtenäiskoulun kapasiteetti on suunniteltu nykyisten oppilasennusteiden perusteella siten, että valmistuessaan v. 2022 rakennus olisi liian pieni (käyttöaste 110%), mutta laskevan oppilasennusteen myötä käyttöaste painuisi normaaliin <100%:iin muutaman vuoden kuluessa.

Jos halutaan hyödyntää investoinnin vetovoimapotentiaali, täytyy se myös mitoittaa palvelemaan sitä oppilasmäärää, minkä sen uskotaan Tammelaan houkuttelevan. Tällöin esitetyt kustannusarviot menevät uusiksi.

Olen sitä mieltä, että ennen hankkeen eteenpäin viemistä, tulee kokonaisuus vielä arvioida perusteellisesti. Koulukeskuksesta tulee teettää perusteellinen kuntotutkimus. Tulee laatia taloudelliset laskelmat eri toteutusvaihtoehtojen nettokustannusvaikutuksista sekä siitä, miten eri vaihtoehtojen vaatima tulorahoituksen muutos on tarkoitus toteuttaa. Lautakunnilta tulee pyytää lausunnot. Kuntalaisia olisi kuultava ja hankkeen aikataulu ja materiaalit saatava kootusti nettiin nähtäville.

Kunnanhallituksella on tärkeä rooli johtaa hanketta siten, että tarvittavat selvitykset ja laskelmat tehdään huolellisesti ja että päätöksenteon tueksi annetaan perustellut arviot tulevaisuudesta.

Ilkka Tuovinenkunnanhallituksen jäsen, valtuutettuMeidän Tammela valtuustoryhmä

Uusimmat

Fingerpori

comic