Mielipiteet

Varhaiskasvatus tarvitsee laatua

Hallituksen esityksessä uudeksi varhaiskasvatuslaiksi on kyse pitkän tähtäimen rakenteellisesta muutoksesta päiväkodeissa. Eri koulutustaustoilla olevia ammattilaisia on tulevaisuudessakin jokaisessa päiväkodissa: yliopistossa opettajakoulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia, ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen sosionomeja sekä hoitoalan koulutuksen saaneita varhaiskasvatuksen lastenhoitajia painottuen kuitenkin niin, että vähintään kahdella kolmasosalla henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus.

Uudessa varhaiskasvatuslaissa päiväkodissa työskentelevän henkilöstön nimikkeet ja tehtävät selkiytyvät. Jo koulutukseen hakeutuessaan jokainen henkilö asettaa itselleen sen koulutustason, jota tavoittelee ja samalla tietää, mihin tehtäviin hän voi varhaiskasvatuksessa sijoittua.

Nykyisen henkilöstön aseman turvaamiseksi on laissa 12 vuoden siirtymäsäännös ja jokainen uuden lain voimaan tullessa kelpoinen henkilö on työuransa loppuun saakka kelpoinen tehtäväänsä.

Myös nykyiset päiväkodin johtajat säilyttävät kelpoisuutensa. Vuoden 2030 jälkeen päiväkodin johtajalla tulee olla kasvatustieteen maisterin tutkinto, joka sisältää varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden. Johtajan koulutustason nostolla vahvistetaan päiväkodin pedagogista johtajuutta. Väite, että jonkin nykyisen ammattiryhmän työ loppuu päiväkodissa uuden varhaiskasvatuslain tultua voimaan, ei pidä paikkansa.

Varhaiskasvatuslain uudistuksella turvataan erityisesti varhaiskasvatuksen laadun kehittäminen vahvistamalla varhaiskasvatuksen sisältöjä, toimintaa, laatua sekä pedagogiikkaa. Tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä vain koulutetumman henkilöstön myötä sekä työtehtäviä ja toimenkuvia selkeyttämällä. Jokaisen ammattiryhmän osaaminen saadaan uuden varhaiskasvatuslain myötä paremmin ja selkeämmin esiin. Jokainen ammattihenkilö pääsee käyttämään omaa osaamistaan juuri niihin tehtäviin, joihin hän on kouluttautunut.

Jotkin tahot ovat esittäneet, että uuden varhaiskasvatuslain myötä hoito ja hoiva katoaisivat päiväkodista, mikä ei pidä paikkansa. Uusi varhaiskasvatuslaki takaa myös sen, että vahva huolenpito ja hoiva jatkossakin toteutuvat päiväkodissa. Varhaiskasvatuksessa yhdistyvät keskeisesti oppiminen, kasvu ja kehitys sekä huolenpito. Tämä toteutetaan siten, että kuhunkin varhaiskasvatuksen osa-alueeseen koulutuksen saanut henkilö vastaa oman osaamisalueensa laadukkaasta työn suorittamisesta.

Varhaiskasvatuslain uudistamistyön keskiössä on lapsi. Jokainen lapsi ansaitsee laatua ja uusi varhaiskasvatuslaki vahvistaa sen osana kasvatus ja koulutusjärjestelmää. Laadukkaan varhaiskasvatuksen hyöty yksittäiselle lapselle samoin kuin yhteiskunnalle on kiistatonta.

Varhaiskasvatus on loistava sijoituskohde – yhden varhaiskasvatukseen sijoitetun euron tuotto yhteiskunnalle takaisin on 7 – 13 euroa. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella vahvistetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä, oppimista, osallisuutta sekä ehkäistään syrjäytymistä tai jo varhaisin alkavaa yksinäisyyttä.

Annetaan jokaiselle lapselle oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen!

OAJ Kanta-Hämeen alueyhdistyksen puolesta,

Katri Juvonen

alueasiamies

Timo Hillman

puheenjohtaja


Uusimmat

Fingerpori

comic