Uutiset

Hallitus sujuvoittaa byrokratiaa: Ympäristöluvat saisi jatkossa hakea sähköisesti yhdeltä luukulta

Lupien saanti nopeutuu. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mielestä uudistuksesta hyötyvät niin luvanhakijat kuin viranomaisetkin.
Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan myös ympäristöjärjestöt kannattava lupa-uudistusta.

Hallitus esittää nykyistä sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa.

Uusi laki mahdollistaisi eräiden ympäristöön liittyvien lupien käsittelyn yhtä aikaa. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas voisi kerralla hakea sähköisesti yhdeltä asiointipisteeltä useiden eri viranomaisten lupia.

Lupa-asioita koordinoiva viranomainen hoitaisi yhteydet muihin lupaviranomaisiin asiakkaan puolesta.

– Uudistuksesta hyötyisivät hakijat, muut asianosaiset ja viranomaiset, kun hakemusten käsittely muuttuisi helpommaksi ja nopeammaksi, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.).

Lisäksi se parantaisi Tiilikaisen mukaan myös viranomaisten välistä tiedonkulkua ja lisäisi yhteistyötä yli hallintorajojen.

Lupien käsittelyn yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan joko ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa sekä ainakin yhtä toista lupaa.

Niitä ovat luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa tai maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukainen lupa.

Eri luville yhteiset käsittelyvaiheet

Eri lupien samat käsittelyvaiheet tapahtuisivat yhtä aikaa. Tämä koskee lupahakemuksen täydentämistä, asianosaisten, yleisön ja muiden viranomaisten kuulemista, hakijan kuulemista saadusta kuulemispalautteesta sekä lupapäätöksen antamista ja siitä tiedottamista.

Hakija voisi halutessaan saada neuvontaa ennen hakemuksen vireille tuloa. Hakija ja viranomaiset voisivat myös järjestää ennakkotapaamisen.

Lupaviranomaiset antaisivat erilliset lupapäätökset samanaikaisesti.

Koordinoiva viranomainen olisi maakuntauudistuksen yhteydessä perustettava Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Pelkästään valtion lupa- ja valvontaviraston toimivaltaan kuuluvat lupahakemukset voitaisiin käsitellä yhdessä ja antaa yksi yhteinen päätös.

Yhteensovittaminen ei koskisi mahdollista muutoksenhakua.

– Valitusoikeuksia ei rajoiteta millään tavalla. Mutta kun on yksi lupa, yksi prosessi ja yksi päätös, niin on vain yhdestä päätöksestä oleva valitus, Tiilikainen sanoo.

Hakija voisi itse päättää, sovitetaanko eri lupien käsittelyä yhteen ja missä lupa-asioissa.

Hakijan olisi toimitettava lupahakemus viranomaisille ”sähköisen luukun” kautta.

Hallituksen esityksellä ehdotetaan muutettavaksi myös ympäristövaikutusten arvioinnista annettua lakia tiivistämällä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja lupamenettelyjen välistä suhdetta.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen on siirtänyt voimaantuloa.

Uusimmat

Fingerpori

comic