Uutiset

Katri Kulmuni pitää tuoretta kannatustulosta toivoa luovana keskustalle – Puolue aloittaa Keskusta 2030-uudistusohjelman

Katri Kulmunilla tuli joulukuussa sata päivää täyteen keskustan puheenjohtajana.
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan keskustan ja sdp:n hallitusyhteistyö eli punamulta on ollut keskustalaisille perinteisesti mieluinen vaihtoehto. Kuva: emil bobyrev
Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan keskustan ja sdp:n hallitusyhteistyö eli punamulta on ollut keskustalaisille perinteisesti mieluinen vaihtoehto. Kuva: emil bobyrev

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni pitää perjantaina julkistettua Ylen kannatusmittausta toivoa luovana keskustalle. Keskustan kannatus on noussut edellisestä kannatusmittauksesta 1,4 prosenttiyksikköä 12 prosenttiin.

Kun Kulmuni valittiin keskustan puheenjohtajaksi Kouvolassa, hän lupasi puolueelle sadan päivän ohjelman. Sata päivää puheenjohtaja täyttyi joulukuussa ja perjantaina Kulmuni linjasi puolueen tavoitteita.

– Kan­na­tus ei ole vie­lä­kään riit­tä­väl­lä ta­sol­la. Syyt me­ne­vät osin sy­väl­le ja ovat syn­ty­neet ajan ku­lu­es­sa, Kulmuni sanoi.

Keskustan puo­lu­e­hal­li­tus on teh­nyt ana­lyy­sin viime kevään eduskuntavaa­lien ­tap­pi­on syis­tä. Analyysin nimi on Tun­te­ma­ton Kes­kus­ta. Nimi on Kulmunin mielestä osuva.

– Meis­tä ei tie­det­ty, min­kä puo­les­ta olim­me val­mii­ta lait­ta­maan it­sem­me li­koon. Sy­vem­mäl­le me­ne­vä haas­te on, et­tei mei­tä tun­nis­te­ta sel­lai­sek­si vai­ku­tus­ka­na­vak­si, joka mei­dän pi­tää ol­la.

Kulmuni puhuu aatteellisesta ja järjestöllisestä korjausvelasta.

– Kes­kus­tan aat­teel­li­sen työn vel­ka nä­kyi näis­sä, mut­ta myös ai­em­mis­sa vaa­leis­sa. Olem­me luot­ta­neet lii­kaa kun­ni­ak­kaa­seen his­to­ri­aam­me.

”Keskusta ei ole pärjännyt mielikuvien taistossa”

Kulmunin mukaan keskusta ei hal­li­tus­vas­tuun saa­vu­tuk­sis­ta huo­li­mat­ta ole pär­jän­nyt mie­li­ku­vien tais­tos­sa.

– Si­pi­län hal­li­tuk­sen kiis­tat­to­mia ai­kaan­saan­nok­sia oli­vat Suo­men ta­lou­den lait­ta­mi­nen kun­toon ja pa­rem­pi työl­li­syys. Sa­ma­nai­kai­ses­ti moni kes­kus­ta­lai­nen koki, että alu­ei­den ja puo­lu­e­vä­en tär­kei­nä pi­tä­mien pai­no­tus­ten jää­neen vä­hem­mäl­le, Kulmuni sanoi.

Kulmunin mukaan moni keskustalainen on ko­kenut siir­ty­män kes­kus­ta­oi­keis­to­hal­li­tuk­ses­ta pu­na­mul­lan kak­kos­puo­lu­eek­si ol­leen hen­ki­ses­ti lii­an pit­kä.

– Vaa­lien jäl­keen kor­jauk­si­a­kin on ol­lut tar­peen teh­dä, muun mu­as­sa tak­si­la­kiin ja sote-uu­dis­tus on nyt vah­vem­mal­la poh­jal­la. Hy­vien asi­oi­den osal­ta lin­jaa puo­les­taan jat­ke­taan: yrit­tä­jyyt­tä ar­vos­te­taan, tei­tä lai­te­taan kun­toon en­tis­tä voi­mal­li­sem­min ja kaik­kein pie­nim­piä etuuk­sia ko­ro­te­taan.

”Punamulta keskustalaisille perinteisesti mieluinen vaihtoehto”

Kulmunin mukaan pu­na­mul­ta eli keskustan ja sdp:n yhteishallitus on kes­kus­ta­lai­sil­le pe­rin­tei­ses­ti mie­lui­nen vaih­to­eh­to.

– Pe­rus­kou­lun, alu­eel­li­sen kor­ke­a­kou­lu­ver­kon, lap­si­li­sien ja ko­ti­hoi­don­tu­en kal­tai­set yh­teis­kun­taa vah­vis­ta­vat uu­dis­tuk­set ovat kes­kus­ta–sdp-ak­se­lin saa­vu­tuk­sia.

Kulmunin mielestä uu­den pu­na­mul­lan hal­li­tu­soh­jel­ma on his­to­ri­al­li­sen kes­kus­ta­lai­nen.

– Myön­tei­nen ta­lous- ja työl­li­syys­po­li­tiik­ka on kai­ken läh­tö­koh­ta. Myös tä­män pu­na­mul­lan pi­tää osoit­taa edis­tys­hen­keä ja vie­dä Suo­mea 2020-lu­vul­le.Uu­den pu­na­mul­lan liit­to pi­tää ra­ken­taa vah­van ta­lou­den­pi­don ja työl­li­syy­den sekä ehey­den, vih­rey­den ja tur­val­li­suu­den ym­pä­ril­le.

”Hallituksen onnistuminen edellyttää uusia työpaikkoja”

Ke­väällä hal­li­tuk­sen on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää Kulmunin mielestä pää­tök­siä, jot­ka tuo­vat uu­sia työ­paik­ko­ja, in­ves­toin­te­ja ja pa­ran­ta­vat yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Kulmunin mukaan tiukkaan ilmastohaasteeseen on vastattava. Hän toivoo, että hänen viime vuoden lopulla esittämänsä ilmastorahasto edistyy.

Edelleen hän puhui hallituksen ta­sa­pai­noi­sen alu­e­ke­hi­tyk­sen puo­les­ta, kos­ki se sit­ten väy­liä, säh­kön siir­to­hin­to­ja tai mo­der­ne­ja työs­ken­te­ly­mah­dol­li­suuk­sia mo­ni­paik­kai­ses­ti.

– Kes­kus­ta on si­vis­tys­puo­lue. Ha­lu­am­me ol­la ta­kaa­mas­sa, et­tä kor­ke­a­kou­lu­tus vah­vis­tuu läpi maan. Sote on saa­ta­va eteen­päin, jot­ta kan­sa­lai­set pää­se­vät jat­kos­sa hel­pom­min lää­kä­riin, neu­vo­laan ja mui­hin pal­ve­lui­hin. 

”Kansanliikettä ei ole varaa jättää hallitustyön varjoon”

Tam­mi­kuus­sa keskusta aloittaa laajan kent­tä­kier­roksen. Kulmuni toi­voo mah­dol­li­sim­man pal­jon kom­ment­te­ja puo­lu­e­hal­li­tuk­sen val­mis­te­le­maan kes­kus­te­lu­na­vauk­seen.Kes­kus­ta lupaa vahvistaa omaa po­liit­ti­sta val­mis­te­lua, lisätä osal­lis­ta­via toi­min­ta­muo­to­ja, terävöittää vies­tin­tää, hyödyntää tut­ki­mus­työtä ja vaihdittaa varainkeruuta.

Uusimmat

Fingerpori

comic