Uutiset

Miksi tietotyöläisen muisti pätkii?

Työikäisten kokemat muistin ja keskittymiskyvyn vaikeudet ovat varsin yleisiä. Suomessa tehtyjen kyselytutkimusten perusteella niitä kokee noin joka viides työikäinen. Tuoreen tutkimuksen mukaan määrä on vieläkin suurempi.

Muistiongelmien taustalla on monia tekijöitä, joista valtaosa on ohimeneviä tai hoidettavissa olevia. Tällaisia ovat muun muassa alavireisyys, työuupumus sekä erilaiset unihäiriöt. Lisäksi alkoholin liikakäyttö voi aiheuttaa kognitiivisia oireita, joko suoraan tai heikentyneen yöunen kautta.

Tänä vuonna valmistuneessa Työsuojelurahaston rahoittamassa Työikäisten muisti -tutkimushankkeessa pystyttiin ensimmäistä kertaa osoittamaan, että myös työn kognitiivinen eli tiedollinen kuormittavuus on yhteydessä työntekijöiden kokemiin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin.

Miten yleisiä koetut muistiongelmat olivat, tutkimusta luotsannut Työterveyslaitoksen johtava psykologi Teemu Paajanen?

-Reilun 400 työntekijän aineistossa jopa reilu kolmannes vastaajista koki muistin tai keskittymiskyvyn vaikeuksia. Pääosalla koetut tiedonkäsittelyn vaikeudet aiheuttivat kuitenkin vain lievää haittaa. 2–3 prosenttia koki ne selvästi haittaavina.

-Vuonna 2012 julkaistun Työ ja terveys Suomessa -tutkimuksen tietojen perusteella voidaan arvioida, että yli 400 000 suomalaista työntekijää kokee muistin tai keskittymisen vaikeuksia.

Mistä muistiongelmat johtuvat?

-Usein unohdukset johtuvat yksinkertaisesti siitä, että tietoa tulee liikaa tai liian nopeasti emmekä ehdi prosessoida sitä kunnolla. Yksi esimerkki inhimillisen tiedonkäsittelyn piirteistä on se, että tarkkaavuutemme suuntautuu automaattisesti tunnistettavaan puheeseen ja näkökentän reunoissa tapahtuvaan liikkeeseen.

-Esimerkiksi huonosti suunnitellussa monitilatoimistossa ajattelutyö keskeytyy toistuvasti, koska ihmisaivot on lajityypillisesti koodattu suuntautumaan puheeseen ja liikkeeseen.

-Tuhansia vuosia sitten nämä asiat liittyivät suoraan ravinnon hankintaan ja hengissä selviämiseen, joten niillä oli erityinen merkitys. Nykyään ärsykkeitä tulee moninkertaisesti enemmän lähes kaikkialla, ja vähemmän tärkeät olisi kyettävä sulkemaan pois.

Miten haitallista kognitiivinen kuormitus on?

-Pitkään jatkuessaan kognitiivinen ja psyykkinen kuormitus aiheuttaa elimistössä kroonisia stressireaktioita, jotka ovat pitkään jatkuessaan terveydelle haitallisia.

-Työhön liittyviä kognitiivisia vaatimuksia ei tule nähdä ainoastaan huonona asiana, sillä lähtökohtaisesti aivojen aktiivinen käyttö tekee niille hyvää. Erilaiset töiden ja työympäristöjen kognitiiviset vaatimukset tulisi kuitenkin tunnistaa aiempaa paremmin ja pyrkiä suhteuttamaan ne ihmisen normaaleihin tiedonkäsittelyn rajoituksiin.

Ovatko työikäisten kokemat muistiongelmat yleistyneet?

-Näistä oireista kärsivien määrää ei ole helppoa arvioida yksiselitteisesti, koska myös se, miten asiaa kysytään, vaikuttaa tuloksiin.

-Muistipoliklinikoilla ja työterveyshuolloissa työskentelevien kollegojen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella muistiselvittelyihin tulevien työntekijöiden määrä on kuitenkin todennäköisesti lisääntynyt. Taustalla voi olla monia syitä, kuten työelämän vaatimusten lisääntyminen ja toisaalta myös se, että muistista ja muistisairauksistakin puhutaan nykyään enemmän.

Milloin oireista on syytä huolestua?

-Ensinnäkin on hyvä ymmärtää, että kaikille ihmisille sattuu joskus unohduksia tai tarkkaavaisuuden erheitä, eikä tällaisista yksittäisistä lipsahduksista kannata sinällään liikaa huolestua.

-Tiedonkäsittelyn vaikeudet voivat olla muutakin kuin muistivaikeuksia. Esimerkiksi vaikeudet näönvaraisessa hahmottamisessa, puheen tuotossa tai ymmärtämisessä tai yleisesti toimintojen nopeudessa tai suunnittelussa edellyttävät lähes poikkeuksetta tarkempia tutkimuksia.

-Muistin ja tiedonkäsittelyn oireita selvitetään ensin työterveyshuollossa tai perusterveydenhuollossa, jolloin haastattelun ja erilaisten oirekyselyjen avulla käydään läpi oireiden laatua ja vaikeusastetta sekä tyypillisimpiä mahdollisia syitä.

-Tiedonkäsittelyn oireiden arvioinnin lisäksi tulisi aina jo perusselvityksissä tarkistaa, löytyykö mielialasta, unesta, päihteiden käytöstä, työkuormituksesta tai muun elämän kuormitustekijöistä selitystä oireille.

Miten oireita tutkitaan ja hoidetaan?

-Tiedonkäsittelyn toimintoja, niissä mahdollisesti näkyviä häiriöitä ja vaikutuksia työkykyyn arvioidaan neuropsykologin tai psykologin tekemällä tutkimuksella. Mikäli työikäisen tiedonkäsittelyn heikentymän taustalla epäillään aivoperäistä syytä, ovat neurologiset ja aivojen kuvantamistutkimukset keskeisiä.

-Tiedonkäsittelyn oireita hoidetaan lähtökohtaisesti vaikuttamalla niiden taustasyihin eli tilanteesta riippuen esimerkiksi hoitamalla masennusta tai unettomuutta tai vähentämällä työkuormaa.

-Kognitiivisiin oireisiin kannattaa aina kiinnittää hieman huomiota. Vaikka valtaosa lievemmistä oireista ei edellytäkään terveydenhuollon selvityksiä, nekin toimivat yleensä hyvänä indikaattorina sille, että esimerkiksi työn vaatimuksiin tai uneen ja palautumiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota.

Kenellä on kohonnut riski kärsiä muistiongelmista työikäisenä?

-Työikäisten muistioireet ovat yleisempiä muun muassa masennuksesta, ahdistuneisuudesta, unettomuudesta ja päiväväsymyksestä kärsivien joukossa. Muista terveydellisestä tekijöistä tiedetään, että keski-iässä muun muassa kohonnut verenpaine ja kolesteroli sekä ylipaino ja liikkumattomuus ovat yhteydessä myöhemmällä iällä esiintyvään tiedonkäsittelyn heikentymiseen.

-Neurologiset sairaudet kuten aivoverenkiertohäiriöt ja etenevät muistisairaudet ovat harvinaisempia työikäisillä, mutta erityisesti yli 55-vuotiaiden kohdalla myös niiden mahdollisuus kognitiivisten oireiden taustalla on tärkeä pitää mielessä.

-Varhain alkavien muistisairauksien aiheuttamien kognitiivisten ensioireiden erotteleminen esimerkiksi masennuksesta tai työuupumuksesta aiheutuneista oireista voi kuitenkin joskus olla hyvin haastavaa ja edellyttää käytännössä erityistutkimuksia ja seurantaa.

-Yleisesti ei ehkä kannata ajatella, että muistiongelmat itsessään ovat sairausriski. Pikemminkin oireet kertovat jonkun asian häiritsevän tiedonkäsittelyä.

Ovatko muistiongelmat työturvallisuusriski?

-Joissain vaativissa turvallisuuskriittisissä ammateissa ihmisen tiedonkäsittelyn vaatimukset voivat olla hyvin korkeat ja pienemmätkin lipsahdukset voivat aiheuttaa riskitilanteita.

-Tällöin on erityisen tärkeä, että työvälineet ja ohjelmistot, prosessit ja työvuorojärjestelyt suunnitellaan tukemaan ihmisen tiedonkäsittelyä ja vireyttä.

Asiasanat

Uusimmat

Fingerpori

comic