Uutiset

Ministeriöiltä lisää sote-ratkaisuehdotuksia: Valinnanvapauden aikatauluun joustoa

Järjestelmän olennaiset osat voitaisiin notifioida komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella.
Maakunnissa alkaa olla valmista. Esimerkiksi Pirkanmaan liiton konttorin seinällä on suuri palvelukartta, jossa esitellään maakunnan eri tehtävät. Kuva: Eriika Ahopelto

Ministeriöt toimittivat keskiviikkoaamuna loputkin sote-ratkaisuehdotuksensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Pähkinöitä on ratkottu sekä sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtiovarainministeriössä että elinkeinoministeriössä. Hallituksessa avainasemassa on ollut reformiministerityöryhmä.

Ministeriöt esittävät perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella muutoksia muun muassa asiakassuunnitelmaan ja maakunnan liikelaitoksen oman tuotannon turvaamiseen sekä sote-keskuksen aikaistettuun aloittamiseen.

Sama pätee muun tietosuojaan ja notifiointimenettelyyn.

Olennaiset osat notifioitaisiin

Ratkaisuehdotuspaketin mukaan EU-oikeuteen liittyvän oikeudellisen varmuuden vahvistamiseksi järjestelmän olennaiset osat notifioidaan komissiolle oikeusvarmuusilmoituksella.

Ilmoituksesta ei ministeriöiden mielestä aiheudu estettä lakien hyväksymiselle eikä muutosta lakien voimaantulon aikatauluun.

Virallisen ilmoitusmenettelyn käynnistäminen todetaan olevan jatkoa komission kanssa aiemmin käydylle epämuodolliselle yhteydenpidolle.

Valinnanvapauden aikatauluun tarkennuksia

Valinnanvapauden pilotoinnissa sote-keskusten, henkilökohtaisen budjetin ja asiakassetelin pilotointi voisi ministeriöiden puolesta jatkua vuoden 2021 loppuun asti.

Aikataulu muuttuisi aiemmasta siten, että myös sote-keskusten pilotointi päättyisi viimeistään vuoden 2021 lopussa. Suun terveydenhuollon pilotointiaika pysyisi sen sijaan ennallaan ja kestäisi vuoden 2022 loppuun asti.

Asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti otettaisiin maakunnissa käyttöön vuoden 2022 alusta alkaen. Lisäksi maakunta voisi hakea sote-keskusten aikaistettua valinnanvapautta vuoden 2022 alusta alkaen.

Asiakassuunnitelmaa vahvistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että palveluntuottajien olisi ilmoitettava asiakassuunnitelman merkittävistä muutostarpeista maakunnan liikelaitokseen. Liikelaitos tekisi nämä muutokset. Lisäksi säädettäisiin, että suunnitelman yhteenvedosta tulee näkyä tieto asiakkaalle annettavista palveluista vastuuhenkilöineen.

Asukkaiden riittävät palvelut turvattaisiin myös sellaisessa poikkeustilanteessa, jossa palvelutuottaja ei pystyisi enää huolehtimaan asiakkaista.

Asiakkaat ohjattaisiin tällöin lähimpään julkiseen sote-keskukseen tai suun hoidon yksikköön, joille maakunta voisi antaa lisärahoitusta.

Tietosuojaan parannuksia

Tietosuojaan ministeriöt ehdottavat muun muassa velvoitetta rakentaa palveluntuottajien tietojärjestelmät tavalla, jossa eri tehtävien hoitoon liittyvät laskentaperusteita koskevat tiedot eivät pääse yhdistymään palvelujen tuottajan toiminnassa.

Asiakassuunnitelman tietosuojaa koskevat huomiot on otettu huomioon siten, että asiakassuunnitelman tietosisältö on tarkkarajaisesti rajattu käyttötarkoituksen kannalta välttämättömään.

Kelan tiedonsaantioikeutta kiinteän korvauksen laskemisessa tarvittaviin välttämättömiin asiakkaita koskeviin tietoihin on rajattu. Käyttövaltuuksia koskeva perussääntely sisällytetään osaksi sote-lakipakettia.

Täsmennys liikelaitoksen rekisteröintiin

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että maakunnan liikelaitoksen rekisteröinti säilytetään. Siten myös ennakkovalvonta ja rekisteritietojen kattavuus koskisivat julkisia palveluntuottajia.

Ministeriö ehdottaa lakiin myös uutta kohtaa, jonka mukaan maakunnan liikelaitos voi tuottaa palveluja, vaikka rekisteröinnistä ei ole tehty maakunnan liikelaitoksen osalta päätöstä. Näin maakunnan liikelaitoksen toiminnan edellytyksenä ei ole valvontaviranomaisen päätös rekisteröinnistä.

Lisäksi ministeriö ehdottaa, että palveluntuottajalain määritelmiin lisätään selvyyden vuoksi uusi kohta. Sen mukaan valvontaviranomaisella tarkoitetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoa sekä aluehallintovirastoa.

Uusimmat

Fingerpori

comic