Uutiset

Ministerit tarkentavat Metsähallituksen linjaa - Ei avohakkuukieltoa, jatkuvan kasvatuksen pinta-alaa kasvatetaan

Luonnonvarakeskus laskee parhaillaan valtion metsien hiilinielun ja hiilivaraston kokoa. Sen pitäisi kasvaa 10 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Kuva: Emil Bobyrev
Luonnonvarakeskus laskee parhaillaan valtion metsien hiilinielun ja hiilivaraston kokoa. Sen pitäisi kasvaa 10 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Kuva: Emil Bobyrev

Metsähallituksen omistajaohjauksesta vastaavat ministerit tarkentavat tiedotustilaisuudessa tiistaina epäselväksi jäänyttä valtion metsien hakkuulinjaa.

– Metsähallitus nostaa jatkuvan kasvatuksen osuutta 15 prosentista 25 prosenttiin. Näillä alueilla ei käytetä avohakkuuta, vaan erilaisia peitteellisen metsänkäsittelyn menetelmiä, sanoo ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr.)

– Metsähallituksen metsiin ei tule avohakkuukieltoa, mutta avohakkuiden määrä vähenee, sanoo puolestaan maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.)

Käytännössä kysymys on siitä, että Metsähallitus lisää uudistushakkuissa peitteellisten metsänkäsittelymenetelmien osuutta. Se tarkoittaa, että noin 6 000 hehtaaria lisää tulee peitteisen metsänkäsittelyn piiriin vuodessa.

Jatkuva kasvatus on menetelmä, jossa metsää ei uudisteta poistamalla kaikki puut ja istuttamalla uusi puusukupolvi. Jatkuvassa kasvatuksessa metsän uudistuminen perustuu poistettujen puiden alle jäävään alikasvustoon tai luontaisesti syntyviin taimiin.

Peitteisen metsänhoidon menetelmiä Metsähallitus on jo omalla päätöksellään toteuttanut muun muassa valtion retkeilyalueilla.

Vaikuttaa tuloutustavoitteeseen, hakkuumäärään pieni alenema

Samassa yhteydessä kun hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Metsähallituksen hakkuutapoja, se päätti alentaa Metsähallituksen valtion kassaan maksamaa tuloutusta.

Tavoite on, että tuloutus on 114 miljoonan euron tasolla vuonna 2024. Tältä vuodelta hallitus odottaa 12 miljoonaa euroa suurempaa tuloutusta, 125,9 miljoonaa euroa. Tuloutus on viime vuosina kasvanut voimakkaasti.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo, että Metsähallituksen vuotuinen hakkuumäärä on 6,5 miljoonaa kuutiota.

– Taso on hieman nykyistä pienempi, mutta se turvaa Pohjois-Suomen teollisuuden puutarpeen, sanoo Leppä

Valtion metsien hiilinielun pitää kasvaa 10 prosenttia 15 vuodessa

Metsähallitukselle asetetaan myös hiilinielutavoite, jonka on oltava nykyistä 10 prosenttia suurempi vuonna 2035. Kyseisenä ajankohtana Suomen pitäisi olla hallituksen tavoitteen mukaan hiilineutraali.

Luonnonvarakeskus Luke saa lähiaikoina valmiiksi laskelman valtion metsien hiilinielusta ja hiilivarastosta. Laskelmaa on tarkoitus käyttää avuksi seurannassa, että nykyinen hiilinielu kasvaa seuraavien 15 vuoden aikana.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen mukaan hiilinielun osuutta valtion metsissä lisätään vähentämällä esimerkiksi maaperäpäästöjä. Muina keinoina Mikkonen mainitsee tuhkalannoituksen ja kiertoaikojen pidentämisen.

Ympäristöministeriön omistajaohjausvastuulla olevien luonnonsuojelualueiden retkeilyrakenteisiin on tarkoitus suunnata aiempaa enemmän rahaa.

Ympäristöministeri Mikkonen sanoo, että korjausvelkaa pienennetään.

Metsähallituksen luontopalvelujen pari vuotta sitten tekemän selvityksen mukaan virkistys- ja matkailukohteiden korjausvelka oli 39,5 miljoonaa euroa. Noin 40 prosenttia korjausvelasta koostuu kansallispuistojen reitistöjen, siltojen ja rakennusten korjaustarpeista.

Metsäkuvioilla

Metsätalouden suunnittelu valtion metsissä perustuu metsäkuvioiden pohjalta tehtäviin päätöksiin. Kyse on pinta-alaltaan keskimäärin alle hehtaarin kokoisista alueista, joissa kasvupaikka ja puusto on yhtenäinen.

Yhdeksi suunnittelun tasoksi valtion metsissä on otettu niiden ilmastovaikutus, mikä tarkoittaa, että niiden hiilivarasto- ja hiilensidontakyky arvioidaan toimenpidepäätöstä tehtäessä.

Kasvava metsä sitoo kasvaessaan hiilidioksidia ja poistaa sitä ilmakehästä. Se on hiilinielu. Puustossa on myös hiiltä varastoituna, siksi metsä on myös hiilivarasto.

Metsähallitus on tehnyt noin 10 miljoonalle metsäkuviolle luokituksen, jossa ne on luokiteltu seitsenportaisessa luokituksessa hiilivarastoksi tai hiilinieluksi: useimmat ovat sekä että.

Metsätalouden metsäalueista ylivoimainen pääosa (34 prosenttia) kuuluu kehitettävä hiilinielu -luokkaan. Kyse on esimerkiksi alle ohjetiheyden olevista metsiköistä, joiden maaperässä on kasvupotentiaalia. Ne joko uudistetaan tai ojitusalueilla ojaverkosto kunnostetaan.

Pinta-alasta pienin osa (5 prosenttia) kuuluu merkittäviin hiilivarastoihin. Kyse on yleensä maisema- tai virkistysmetsistä, jotka ovat yli 70-vuotiaita. Niiden kyky sitoa hiiltä on alentunut, mutta niiden käsittelyssä noudatetaan jatkuvan kasvatuksen tyyppisiä menetelmiä. Metsän kuva jää peitteelliseksi.

Uusimmat

Fingerpori

comic